MR en GMR

Inspraak is bij Edu-Ley geregeld via medezeggenschapsraden.
Alle Edu-Ley scholen hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit personeelsleden en ouders van de betreffende scholen. De MR bespreekt de onderwerpen die te maken hebben met de eigen school. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over beleidsbeslissingen op schoolniveau.
Voor informatie over de MR verwijzen wij u naar de website van de betreffende school.

De GMR-en geven advies en verlenen instemming over de beleidsontwikkelingen binnen Edu-Ley.  In het regelement is vastgesteld over welke onderwerpen advies wordt gegeven en wanneer het instemmingsrecht van toepassing is.
De GMR-en van Boog en Skbg vergaderen afzonderlijk als het zaken betreft die alleen met de betreffende stichting te maken hebben en gezamenlijk als het gaat om onderwerpen op Edu-Ley niveau. De bestuurder kan op verzoek van de GMR-en deels aanwezig zijn bij de vergaderingen om toelichting en uitleg te geven. De GMR-en vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.

Beide GMR-en zijn gemotiveerd om Edu-Ley naar een hoger niveau te brengen. De samenwerking tussen beide GMR-en heeft een toegevoegde waarde, er wordt effectief geschakeld, men leert van elkaar en inspireert elkaar.

Met een positief kritische en constructieve houding zijn de GMR-en een professionele gesprekspartner voor de bestuurder en door de open en toegankelijke communicatie dragen de GMR-en bij aan een transparante organisatie.

In beide GMR-en zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.